© 2018
Made by MH
Wildcard SSL Certificates
Kazusa Kami Fujiwara Kaneshige 1661-1673  Kin Zogan Mei 2 Body Cutting Test by    Yamano Kauemon
Ashu ju Fujiwara Sukenobu 1661-1673
Tachi by Nisshu Ju Suetsugu
Mumei Around End of Muromachi Period
Mumei (Unrui School) Around End of Kamakura Period
Ryokai Around Kmakura Perio
 Goshu Gamo no Jyu Sukemitsu  Middle Muromachi Period
Yari Shimosaka Mitsuhiro Edo Period
Seki Kanesada Edo Period
Echigo Kami Kanesada Early Edo Period
Yamashiro no Kami Kunikiyo Edo Period
Fujishima School Muromachi Period. Ca. 15th Century
Owari Seki Edo Period
Mino Seki End of Muromachi Period (1573-1592)
Hizen Yoshihiro Edo Period
Takada School Edo Period
Yamato Kaneyoshi Meio Era (around 1492)
Naginata Sa Meiou Era (ca. 1492)